Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WIŚNIOWSKI (ważny od 03.06.2024r.)

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki oraz zasady działania sklepu internetowego www.sklep.wisniowski.pl. Sklep internetowy prowadzony przez Organizatora jest platformą sprzedażową, za pośrednictwem której zarówno Organizator jak i Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów usługi drogą elektroniczną, jak również za pośrednictwem której Klient ma możliwość zapoznania się oraz zawarcia umowy Sprzedaży poprzez zamówienie, na Towary prezentowane przez Organizatora / Sprzedających. W tym celu Organizator udostępnia Klientom oraz Sprzedającym odpowiednie narzędzia systemowe, teleinformatyczne, technologiczne oraz świadczy usługi na zasadach określonych w Regulaminie.

 

    

§1 Podstawowe definicje

1. Sklep internetowy – niniejszy sklep internetowy działający w domenie sklep.wisniowski.pl

2. Sprzedawca – Punkt Handlowy WIŚNIOWSKI, dokonujący faktycznej czynności sprzedaży wyrobów marki WIŚNIOWSKI, jako niezależny podmiot prowadzący własną działalność gospodarczą, oferujący klientom towary i produkty z oferty Sklepu. Pełna lista Sprzedawców dostępna jest na stronie internetowej sklepu.

3. Organizator - WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A., NIP: 734-35-13-091.
W przypadku niektórych towarów (np. akcesoria) towary mogą być nabywane bezpośrednio od Organizatora.

4. Adres mailowy do kontaktu - adres mailowy: sklep@wisniowski.pl

5. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży.

6. Konsument – art. 221 KC: osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zamieszczonego na stronie w/w Sklepu internetowego zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

8. Towar/Usługa – Produkt, rzecz ruchoma, którą Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu internetowego tj. materiał budowlany w postaci m.in.: okna, drzwi, bramy garażowe, ogrodzenia, akcesoria, dostawa towarów (przy wybranej opcji dostawy).

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone w formie wypełnionego formularza za pośrednictwem Sklepu internetowego określające: rodzaj i ilość Towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia Towaru, miejsce wydania Towaru oraz dane Klienta, jak również dane Sprzedawcy.

10. Formularz zamówienia – elektroniczna usługa, formularz na nośniku elektronicznym dostępny w Sklepie internetowym, umożliwiający złożenie i realizację Zamówienia, między innymi za pomocą dodawania Produktów do elektronicznego koszyka oraz określający warunki Umowy Sprzedaży, w tym sposób dostawy i płatności.

11. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim zamówienie złożone przez Klienta Sklepu internetowego zostanie wyprodukowane, skompletowane, zapakowane, opieczętowane przez Sprzedawcę i przekazane do doręczenia wybraną przez Klienta formą dostawy.

12. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

13. Ustawa o prawach Konsumenta- ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U 2014 poz. 827 wraz z późn. zm.).

14. Kodeks Cywilny (KC/kc) – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 wraz z póżn.zm.);

15. Regulamin – niniejszy regulamin.

16. Cena – określona w złotych polskich lub w innej walucie wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należna Sprzedającemu tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że warunki Promocji stosowanej przez Sklep lub Sprzedawcę stanowią inaczej.

17. Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (Loginem) i Hasłem jako podany przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Organizatora, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Produktów, śledzenie statusu Zamówień, dostęp do historii Zamówień, oraz innych usług udostępnianych przez Organizatora.

18. Koszyk - usługa udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta ze Sklepu Internetowego, polegająca na umożliwieniu mu łatwego dokonania zapytań lub złożenia Zamówienia Produktu/ów. Koszyk zawiera ceny poszczególnych Produktów i wszystkich Produktów łącznie (w tym koszty dostawy), przewidywany terminu dostawy Produktów. Koszyk gromadzi składane przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży. 

19. Login – adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu Internetowego podczas tworzenia Konta.

20. Promocje - szczególne warunki sprzedaży lub świadczenia usług przez Organizatora bądź Sprzedawcę, uregulowane na zasadach wyrażonych w ramach Sklepu Internetowego, proponowane przez Organizatora na określonych zasadach, z których Klient może skorzystać.

21. Usługa pomiarowa – usługa odpłatna dająca Klientowi możliwość dokonania pomiaru pod wyroby marki WIŚNIOWSKI przez Sprzedawcę.

22. Usługa serwisowa – usługa odpłatna dająca Klientowi możliwość zrealizowania na zasadach określonych w §3 działań nie objętych gwarancją, prac konserwacyjnych bądź działań po okresie gwarancji m.in.: regulacja, konserwacja bramy, wymiana silnika, regulacja okna itd. – szczegółowy zakres każdorazowo ustalony indywidualnie z Klientem.

 

§2 Postanowienia ogólne

1. Organizator oświadcza, że przestrzega wszelkich wymaganych zasad ochrony danych osobowych Klientów jakie są przewidziane między innymi Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady UE 2016/679 (z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE.L. Nr 119). Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych wyłącznie w celu bezpośrednio związanym z realizacją zamówionej w Sklepie internetowym Usługi/Towaru. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Organizatora określone zostały w „Polityce prywatności” Sklepu internetowego.

2. Składając zamówienia w Sklepie, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem oraz Polityką prywatności, akceptując ich treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Do realizacji zamówienia konieczna jest akceptacja postanowień Regulaminu. Zawarcie Umowy sprzedaży za pośrednictwem Internetu i akceptacja regulaminu pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar.

3. Administrator danych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych miarodajnie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Przede wszystkim chroni dane przed ich udostępnieniem, zabraniem, przetwarzaniem, utratą, zmianą uszkodzeniem lub zniszczeniem przez osoby do tego nieuprawnione. Szczegółowy zakres ochrony uregulowany został zgodnie z wymaganiami w polityce Ochrony Danych osobowych (polityka bezpieczeństwa, regulamin ochrony danych osobowych, instrukcja zarządzania systemem informatycznym).

4. Administratorem danych osobowych jest WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A., NIP: 734-35-13-091, 33-311 Wielogłowy, Wielogłowy 153, mail: sklep@wisniowski.pl. Administrator pozyskuje dane bezpośrednio od osób, których dane dotyczą. Dane mogą być udostępniane podmiotom zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego oraz usług na zlecenie Administratora. W związku z powyższym Administrator może przekazywać dane osobowe do państw trzecich tj. krajów znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

5. Każdej osobie – Konsumentowi/klientowi, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do:
a) nadzorowania i kontroli przetwarzania danych osobowych, dla których sprzedawca prowadzi zbiór danych klientów w/w sklepu;
b) uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje i jest prowadzony przez sprzedawcę;
c) ustalenia kto jest administratorem danych, ustalenia jego adresu, siedziby, nazwy, w sytuacji gdy administratorem jest osoba fizyczna do ustalenia jej imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania;
d) uzyskania informacji o celu, zakresie, sposobie, czasie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
e) uzyskania informacji w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;
f) poznania źródła, z którego pochodzą dane, które jej dotyczą, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;
g) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego zawieszenia lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

6. Klientowi/Konsumentowi zgodnie ust. 5 niniejszego paragrafu przysługuje prawo wglądu w treść przetwarzanych danych osobowych, ich poprawiania, a także żądania usunięcia tych danych. Administrator danych osobowych jest obowiązany, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia ze zbioru na bieżąco i od razu po zgłoszeniu, chyba że żądanie dotyczy danych osobowych, co do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne przepisy prawa w tym ustawy.

7. Klient w procesie finalizacji zamówienia wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady UE 2016/679 (z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE.L. Nr 119). Dane mogą być przekazywane innemu podmiotowi tylko w sytuacji prawem wymaganych bądź niezbędnych dla realizacji składanego zamówienia.

8. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym drogą elektroniczną przez zapisanie się do NEWSLETTERA.

9. Klient korzystający z Usług Organizator realizowanych za pośrednictwem Sklepu internetowego zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu w zakresie jaki jest niezbędny do realizacji złożonego zamówienia i nie jest sprzeczny z obowiązującym prawem oraz z zasadami współżycia społecznego.

10. Organizator realizuje zamówienia składane przez Konsumentów w Europie. Dostawy są realizowane wyłącznie na terytorium Polski.

11. Wszystkie znajdujące się w sprzedaży Sklepu internetowego Towary zostały wprowadzone na rynek polski w sposób legalny i odpowiadający przepisom prawa. Informacje dotyczące Towaru znajdujące się na stronie Sklepu internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. KC.

12. Zgodnie z art. 38a do Ustawy o prawach Konsumenta, który umożliwia jednoosobowym firmom korzystanie z 14 dniowego prawa zwrotu oraz uprawnienia od art. 27 do art. 38 Ustawy o prawach Konsumenta. Przepisy te dotyczą konsumenta i znajdują zastosowanie do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

13. Zgodnie z art. 556(4) KC zawarte od art. 556 do art. 576 KC dotyczące konsumenta, z wyjątkiem art. 558 § 1 KC zdanie drugie, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

14. Klient prowadzący jednoosobowo działalność uzyskają uprawnienia w zakresie:

  • niedozwolonych klauzul stosowanych we wzorcach umownych;
  • rękojmi za wady rzeczy sprzedanej;
  • roszczenia regresowego do poprzedniego sprzedawcy w związku z wykonaniem reklamacji konsumenta;
  • prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni;

15.Przepisy dotyczące konsumenta, zawarte w art. 385¹ - 385³ KC [dotyczących niedozwolonych postanowień umownych] stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

16. Art. 385⁵ KC dotyczy tylko niedozwolonych postanowień umownych (klauzul abuzywnych) stosowane do jednoosobowych przedsiębiorców. Katalog przykładowych klauzul abuzywnych zawarty jest w art. 385 ³ KC. Z kolei w aktualnej wersji rejestru klauzul abuzywnych prowadzonego przez Prezesa UOKiK.

17. Nowe regulacje będą miały zastosowanie do umów zawartych zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. poz. 1495) wprowadza się następujące zmiany:

  • przepisów art. 385⁵, art. 556 4, art. 556⁵  i art. 576⁵ ustawy zmienianej w art. 1 nie stosuje się do umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2021 r.
  • przepisu art. 38a ustawy zmienianej w art. 55 nie stosuje się do umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2021 r.

20. Klient ma obowiązek zapoznania się z warunkami gwarancji na towar. Z pełną treścią gwarancji można zapoznać się tutaj.

21. Sprzedawca oświadcza że od dnia 28 maja 2022 r. w związku z wejściem w życie na terenie Unii Europejskiej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniającą dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta w zakresie udostępniania przez przedsiębiorcę opinii o poziomie satysfakcji klientów, nakładającego obowiązek informacyjny w zakresie zapewnienia czy i w jaki sposób zagwarantowano, aby publikowane opinie pochodziły od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli. Środki podjęte w tym celu muszą być konkretnie wymienione.

22. W celu realizacji obowiązków określonych powyżej Organizator oświadcza, że opinie zamieszczone na naszej stronie pochodzą od rzeczywistych klientów, którzy zakupili i używali oferowane produkty. Opinie zostały wystawione zgodnie z przesłaną prośba o ich upublicznienie po potwierdzeniu, że towar dotarł do Klienta. Informujemy o możliwości importowania opinii zamieszczonych w zakładce Google w dziale wizytówki Organizatora, opinie mogą pochodzić również z portalu Allegro. Nadto zobowiązujemy się dopełnić wszelkich formalności i starań by opinie były rzeczywiste i odpowiadały prawdzie, a te wystawione nienależycie były usuwane.

23. Przedstawione w sklepie internetowym ceny historyczne odnoszą się do wariantu głównego produktu. Wariantem głównym produktu jest najtańszy wariant produktu, z danej grupy produktowej, oferowany w sklepie internetowym. 

 

§3 Warunki świadczenia usług

1. Niniejszy Sklep internetowy świadczy usługi za pomocą drogi elektronicznej, warunkiem przystąpienia do umowy jest przede wszystkim wypełnienie internetowego formularza zamówienia w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz akceptacja regulaminu i polityki prywatności. Przystąpienie do zawarcia umowy jest dobrowolne.

2. Umowa o świadczenie usług zawierana jest drogą elektroniczną w postaci umożliwienia wypełnienia formularza zamówienia Klientowi Sklepu internetowego, umowa zawierana jest na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez Klienta do wypełnienia formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza Organizatora. Proces wypełniania formularza zamówienia jest zorganizowany tak, aby każdy Klient miał możliwość zapoznania się z nim przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy albo o dokonaniu zmiany umowy.

3. Zamówienie drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.

4. Koszty Klienta związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych ponoszone są wyłącznie przez Klienta zgodnie z taryfą swojego dostawcy z którym klient podpisał umowę o świadczenie usług internetowych.

5. Usługi pomiarowe dają Klientowi/Konsumentowi możliwość zamówienia odpłatnej usługi pomiarowej. Cennik opłat za realizacje usług pomiarowych jest stały, jednakże uzależniony od grupy produktowej, cennik dostępny jest tutaj.

6. Klient/Konsument, który w terminie 30 dni od daty dokonania pomiaru zamówi wyrób/oby u Sprzedawcy, który wykonywał u niego pomiar otrzymuje zwrot opłat za usługę pomiaru. W przypadku zamówienia wyrobów u innego Sprzedawcy niż ten, który wykonywał pomiar, zwrot opłaty za pomiar nie przysługuje Klientowi/Konsumentowi.

7. Uzyskane w wyniku realizacji usługi pomiarowej wyniki pomiarowe są wiążące tylko dla realizacji zamówienia przez Sprzedawcę dokonującego pomiar. Organizator ani Sprzedawca nie gwarantują, że dane wymiary produktów będą akceptowane do montażu przez innego Sprzedawcę bądź firmę.

8. W przypadku zakupu usługi serwisowej bez dodatkowych produktów (zamówienie osobne), usługa ta zostanie zrealizowana przez Organizatora. Usługa serwisowa będzie zrealizowana w ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia i dokonania płatności. Serwis pracuje w dni robocze od godziny 07:00 do 17:00. Dokładny termin zostanie ustalony z pracownikiem Organizatora drogą telefoniczną oraz mailową.

9. W przypadku zakupu usługi serwisowej wraz z innymi produktami (zamówienie łączone), usługa zostanie zrealizowana przez wybranego Sprzedawcę.

10. Usługa serwisowa z zamówienia łączonego, realizowana przez wybranego Sprzedawcę (punkt handlowy WIŚNIOWSKI) realizowana jest zwykle podczas dostawy/montażu zamówionego równocześnie towaru. Dokładny termin wizyty serwisanta Sprzedawcy zostanie jednak uzgodniony indywidualnie pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

11. Usługa serwisu obejmuje wyłącznie dojazd i wykonanie czynności ustalonych na karcie usługi. W przypadku stwierdzenia podczas serwisu dodatkowych uszkodzeń lub konieczności wymiany dodatkowych części, przedstawiona zostanie oferta na dodatkowy zakres czynności.

 

§4 Warunki umowy

1. Dla dokonania zawarcia ważnej i wiążącej strony Umowy sprzedaży Klient dokonuje wyboru zgodnie z wyświetloną ofertą Sklepu internetowego określając ilość Towaru jaką zamierza nabyć oraz w razie takiej możliwości wskazując cechy zamawianego Produktu oraz odpowiednio jego specyfikację. Łącznie z wyborem Towaru, Klient wypełnia internetowy formularz zamówienia, wskazując w nim dane niezbędne do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę takie jak na przykład ilości, miejsce dostawy oraz formy płatności, w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje dostępne na stronie oraz zawarte w niniejszym Regulaminie.

2. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.

3. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie.

4. Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Zamówienie nr [numer zamówienia]” zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia. Ta wiadomość e-mail potwierdza tylko samo otrzymanie zamówienia i nie stanowi oświadczenia woli zawarcia umowy. Zamówienia każdorazowo weryfikowane są przez Sprzedawcę i po ich sprawdzeniu ostatecznie potwierdzane.

5. W razie wątpliwości umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania od Sprzedawcy potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Ta wiadomość stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy i potwierdza zawarcie Umowy ze Sprzedawcą. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa powyżej. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

6. Ponadto wiadomość podsumowująca i potwierdzająca zamówienie zawiera wszystkie wcześniej ustalone warunki umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Towaru, jego specyfikację w przypadku zamówienia Towarów o indywidualnych właściwościach określonych przez Klienta Sklepu internetowego, całkowitą cenę do zapłaty (określoną w polskich złotych) wraz z kosztami dostawy oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy).

7. W przypadku posiadania przez Klienta większej ilości rabatów pochodzących z kilku źródeł/promocji podlegają one łączeniu/sumowaniu tylko w sytuacji, gdy jest to wyraźnie określone w Regulaminie promocji. W przypadku braku zapisu co do sposobu łączenia różnych promocji/rabatów można wybrać tylko jeden rabat (jedną promocję) przy danym zakupie.

 

§5 Realizacja zamówienia

1. Czas realizacji zamówienia w przypadku produktów oznaczonych dostępnością „na zamówienie” określany jest każdorazowo na stronie produktu (termin realizacji biegnie od dnia otrzymania przez Klienta maila zatytułowanego „zamówienie przyjęte do realizacji” – zgodnie z §4 ust. 5). Na długość realizacji zamówienia składa się przede wszystkim czas przygotowania zamówienia (produkcja, kompletowanie oraz pakowanie zamówienia, wydanie przesyłki kurierowi, a w wybranych przypadkach wykonanie Towaru). Czas dostawy zamówienia zależny jest od wybranego sposobu doręczenia.

2. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności lub braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym w ust. 1 terminie, Sprzedawca niezwłocznie kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania w tym ustalenia innego terminu realizacji zamówienia, zmiany sposobu doręczenia.

 

§6 Dostawa

1. Dostawa Towaru odbywa się za pośrednictwem operatora Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, Transportem firmowym, lub w inny sposób zaakceptowany przez strony niewiążący się z nadmiernymi i nieuzasadnionymi kosztami po stronie Sprzedawcy i Klienta.

2. Zamówione Towary dostarczane są zgodnie z wyborem Klienta bądź to bezpośrednio na adres Klienta wskazany w internetowym formularzu składanego zamówienia i potwierdzonego przez Klienta, jako adres do wysyłki lub odbierane osobiście w punkcie odbioru osobistego pod adresem podanym w trakcie wykonywania zamówienia.

3. Towar zawsze zapakowany jest w sposób odpowiadający jego właściwościom, tak aby nie ulegał podczas transportu uszkodzeniom, utracie bądź zniszczeniu.

4. Klient na bieżąco jest informowany o kosztach dostawy, są one podawane w trakcie wypełniania przez Klienta internetowego formularza zamówienia. Wysokość kosztów wysyłki zależy od kraju, do którego wysyłane jest zamówienie, ilości zamawianych towarów ich wagi oraz sposobu nadania przesyłki.

 

§7 Metody płatności i zwrotu płatności za usługi

1. Sprzedawca umożliwia płatność za zamówiony Towar w formie przedpłaty na rachunek bankowy.

2. Płatność tradycyjna, elektroniczna przelewem internetowym bankowości elektronicznej, lub kartą za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Przelewy24, lub raty Credit Agricole.
Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

3. Płatność za usługę pomiarową jest dokonywana przez Klienta/Konsumenta w formie przedpłaty.

4. Po spełnieniu warunków określonych w § 3 ust. 6 niniejszego Regulaminu Klient/Konsument otrzymuje od Sprzedawcy zwrot płatności za usługę pomiarową. Zwrot nastąpi w terminie 14 dni od daty akceptacji zamówienia przez Klienta/Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Klienta/Konsumenta rachunek bankowy, w formie gotówkowej lub w innej formie ustalonej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem/Konsumentem.

 

§8 Rękojmia

1. Dostarczenie Towaru w ramach realizacji wynikających z rękojmi za wady odbywa się na koszt Sprzedawcy.

2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Konsumentowi. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, jeżeli Towar konsumpcyjny w chwili jego wydania był niezgodny z umową, posiada wady fizyczne, prawne. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Kupującemu, przy czym w razie wymiany Towaru termin ten biegnie na nowo. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
c) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

3. Zgłoszenie o wadach Towaru należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy Sprzedawcy, poprzez wypełnienie formularza elektronicznego umieszczonego na stronie sklepu internetowego lub w formie pisemnej na adres pocztowy Sprzedawcy (patrz §1 ust. 2: „Adres Sprzedawcy”). Jeśli konsument ma trudności i nie wie, jak skonstruować zgłoszenie o wadach Towaru, zgłoszenie może przesłać dla przykładu na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, co stanowi tylko i wyłącznie ułatwienie dla procesu reklamacji, nie stanowi żadnego wymogu korzystania z w/w wzorca dla skuteczności reklamacji.

4. Jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowej oceny wad fizycznych Towaru, na prośbę i po ustaleniach wstępnych ze Sprzedawcą, Towar należy dostarczyć na adres siedziby Sprzedawcy (patrz §1 ust. 2: „Adres Sprzedawcy”) gdy tylko właściwości Produktu na to pozwalają.

5. Sprzedawca odpowiada niezwłocznie na zgłoszenie Konsumenta jednak nie później niż w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem przez Sprzedawcę i uznaniem go za uzasadnione.

6. Sprzedawca pokrywa koszty odebrania Towaru, dostawy, usunięcia wad lub wady i wymiany Towaru na nowy.

 

§9 Odstąpienie

1. Zgodnie z przepisami prawa Klientowi będącemu Konsumentem w myśl art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 wraz z późn. zm.) o prawach Konsumenta, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny z wyjątkiem okoliczności wskazanych w ust. 14 niniejszego paragrafu.

2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta będącego jednocześnie Konsumentem lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.

3. Gdy Klient będący Konsumentem odstąpi od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony wówczas z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły sobie nawzajem podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

4. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy, składając oświadczenie na internetowym formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przesyłając je drogą elektroniczną lub na adres pocztowy Sprzedawcy według wyboru Klienta. Załącznik nr 1 stanowi tylko pomoc w odstąpieniu od umowy, nie jest wzorem koniecznym do skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy. Klient może, ale nie musi z niego korzystać. Dla skutecznego odstąpienia wystarczy przesłanie oświadczenia na piśmie na adres Sprzedawcy.

5. Do zachowania terminu określonego w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

6. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i stosownie poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu, w tym o sposobie zwrotu Towaru oraz w razie pytań udzieli na nie odpowiedzi.

7. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8. Jeżeli Sprzedawca po uzyskaniu zgody od Klienta nie zobowiązał się, że sam odbierze od niego Towar, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy aż do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu/potwierdzenia jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

10. Klient będący Konsumentem ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

11. Konsumentowi, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 i/lub art. 34 Prawa konsumenckiego.

12. Towar należy dostarczyć na Adres Sprzedawcy (zgodnie z §1ust. 2 Regulaminu).

13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Oznacza to, że Kupujący ma prawo ocenić i sprawdzić Towar, ale tylko w taki sposób w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym (czyli sprawdzić jego kompletność i parametry techniczne). Konsument nie może bowiem normalnie użytkować rzeczy w przeciwnym razie odstępując od umowy może zostać obciążony dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem jej wartości.

14. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta m. in. w sytuacji:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

§10 Postępowanie reklamacyjne

1. Dla prawidłowego złożenia reklamacji Klient powinien podać swoje dane takie jak:  imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej, przedmiot reklamacji, w miarę możliwości numer zamówienia wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji (opis na czym ona polega) ewentualnie jakich cech Towar zamawiany nie posiada, a według zapewnień Sprzedawcy lub według sposobu przedstawienia go Klientowi miał posiadać.

2. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zażądać wymiany Towaru na taki, który jest wolny od wad zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę, usunięcia wady albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

3. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Sprzedawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa wyżej, uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Klientowi/ Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku (np. pamięci USB lub płycie CD/DVD, odpowiadając na reklamację.) 

4. W przypadku nierozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego w zakreślonym terminie, należy uznać je za uwzględnione przez Sprzedawcę. Roszczenie dotyczące odstąpienia od umowy, w przypadku jego nierozpatrzenia w terminie, nie jest równoznaczne z uznaniem złożonej reklamacji.

 

§11 Odpowiedzialność

1. Klient nie jest uprawniony do:
a) zamieszczania danych osobowych osób trzecich, rozpowszechniania wizerunku bez wymaganego zezwolenia lub zgody osoby trzeciej której dane te dotyczą;
b) zamieszczania treści o charakterze reklamowym i lub promocyjnym, niezgodny z celem działalności Sklepu internetowego.

2. Zabronione jest zamieszczanie przez Klienta treści, które mogłyby w szczególności:
a) być zamieszczone z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
b) być zamieszczone w złej wierze bądź takich które mogłyby być za takie uznane;
c) naruszać prawa osób trzecich, praw autorskich, praw pokrewnych, praw własności przemysłowej, tajemnicy przedsiębiorstwa lub objętych klauzulą poufności zwłaszcza określanych jako tajne lub ściśle tajne;
d) być obraźliwe bądź stanowiącą groźbę skierowaną do innych osób, wypowiedzi powszechnie uważanych za obraźliwe np. wulgaryzmy;
e) naruszać słuszne interesy Organizatora;
f) być rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
g) naruszać w inny sposób dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

3. W przypadku otrzymania powiadomienia przez osobę trzecią, uprawnioną bądź organ władzy Państwowej Organizatora zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klient, w sytuacji stwierdzenia, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Organizator nie kontroluje na bieżąco zamieszczanych treści.

 

§12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur udostępniane są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń:
a) zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.
b) zwrócenie się do stałego polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, adres www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
c) zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną m.in. do Federacji Konsumentów - adres strony internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl.

W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.
Konsument może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów Konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży:  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko i wyłącznie, gdy obie strony sporu tj Sprzedawca i Klient wyrażą na to zgodę.
 

§13 Postanowienia końcowe

1. Sklep internetowy honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa.

2. Jeśli obowiązujące prawo przyznaje Klientom będącym konsumentami korzystniejsze obowiązkowe i wymagane prawem uregulowania niż te, które są zawarte w niniejszym Regulaminie, odpowiednie postanowienia Regulaminu są bezpośrednio zastępowane przez konkretne normy obowiązującego prawa i tym samym są wiążące dla w/w właściciela.

3. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Sklepu internetowego (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Organizatora. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Organizator skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

4. Organizator - właściciel sklepu jako administrator danych osobowych, określony w § 2 ust. 4 niniejszego Regulaminu oraz zasad tam wskazanych, informują Pana/ Panią, iż:
· podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia;
· osoba podająca swoje dane osobowe ma nieograniczone prawo dostępu do wszystkich treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, dane mogą być udostępnione jednak właściwym organom państwa w sytuacji, gdy odpowiedni przepis tego będzie wymagał;
· podstawą przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 pkt a) oraz treść ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
· dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do zakończenia przetwarzania i realizacji zamówienia, lecz nie dłużej niż przez okres 3 lat (2 lata okres to okres reklamacji i 1 rok na ewentualnie inne roszczenia i sytuację wyjątkowe);
· osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących realizacji zamówienia narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

5. W zakresie przetwarzania danych osobowych niniejszego Sklepu internetowego nie został stwierdzony przez Komisję Europejską odpowiedni stopień ochrony w drodze decyzji, ale dane będą odpowiednio zabezpieczone za pomocą rozwiązań i środków informatyczno-prawnych.

6. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

7. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności:
a) ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271 wraz z późn. zm.);
b) ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 Nr 141, poz. 1176 wraz z późn. zm.);
c) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 wraz z późn. zm.);
d) ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422 wraz z późn. zm.);
e) ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 wraz z późn. zm.);
f) ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 wraz z późn. zm.);
g) ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 ze zm.).

8. Zmieniony Regulamin wiąże Klientów, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384  KC (tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach).

9. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn to jest:
a) zmiany przepisów prawa;
b) zmiany sposobów płatności i dostaw;
c) zmiana kursu walut;
d) zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną objętym regulaminem;
e) zmiany danych Sprzedawcy/ów, w tym adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu.

10. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na złożone i realizowane już zamówienia, do nich zastosowanie ma Regulamin obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

11. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu według wyboru Klienta będącego jednocześnie Konsumentem, zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.

12. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

13. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

14. Klienci w/w sklepu mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

15. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.06.2024.

 

Spis załączników:

zał. nr 1 – wzór formularza odstąpienia do umowy
zał. nr 2 – wzór formularza zgłoszenia o wadach towaru

 

Poprzednie wersje regulaminu:

Pobierz Regulamin obowiązujący od 23.02.2024r. do 02.06.2024r. 
Pobierz Regulamin obowiązujący od 22.06.2022r. do 22.02.2024r. 
Pobierz Regulamin obowiązujący od 01.03.2022r. do 21.06.2022r. 
Pobierz Regulamin obowiązujący od 25.11.2021r. do 28.02.2022r. 
Pobierz Regulamin obowiązujący od 16.06.2021r. do 24.11.2021r. 
Pobierz Regulamin obowiązujący od 23.04.2021r. do 15.06.2021r. 
Pobierz Regulamin obowiązujący od 01.01.2021r. do 22.04.2020r. 
Pobierz Regulamin obowiązujący od 01.10.2020r. do 31.12.2020r. 


Zapisz się do newslettera
i pobierz bezpłatny poradnik!
Porady i ciekawostki
Metody Płatności
Przelewy 24
CA raty
Szybki kontakt

+48 18 44 77 777

Kontakt: pon-piątek 8 - 16