Polityka prywatności

§1 Postanowienia ogólne

Niniejszy dokument stanowi załącznik do Regulaminu. Korzystając z naszych usług, powierzasz nam swoje informacje. Niniejsza Polityka prywatności służy jedynie jako pomoc w zrozumieniu, jakie informacje i dane są zbierane i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te dane są bardzo dla nas ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem, gdyż określa on zasady oraz sposoby przetwarzania i ochrony danych osobowych. Dokument ten określa także zasady stosowania plików „Cookies”.

Niniejszym oświadczamy, że przestrzegamy zasad ochrony danych osobowych oraz wszelkich uregulowań prawnych, które są przewidziane Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo zwrócić się do nas celem uzyskania wyczerpujących informacji w jaki sposób wykorzystujemy jego dane osobowe. Zawsze w jasny sposób staramy się poinformować o danych, które gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy, jakim celom mają służyć i komu je przekazujemy, jaką zapewniamy ochronę tych danych przy przekazaniu innym podmiotom oraz udzielamy informacji o instytucjach z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości.

Sprzedawca stosuje środki techniczne takie jak: środki ochrony fizycznej danych osobowych, środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej, środki ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych oraz środki organizacyjne zapewniające należytą ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczają dane osobowe przed udostępnieniem ich nieupoważnionym osobom trzecim, uzyskaniem przez osobę nieupoważnioną i wykorzystaniem ich w niewiadomym celu, a także przypadkową lub celową zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem takich danych.

Na zasadach określonych w Regulaminie oraz w niniejszym dokumencie posiadamy wyłączny dostęp do danych. Dostęp do danych osobowych może być również powierzony innym podmiotom za pomocą, których dokonuje się płatności, które gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoimi Regulaminami oraz podmioty, które mają za zadanie realizację zamówienia. Dostęp do danych osobowych jest udzielany w/w podmiotom w zakresie niezbędnym i tylko takim, który zapewni realizację usług.

 

§2 Zasady prywatności

Poważnie traktujemy prywatność. Charakteryzuje nas szacunek dla prywatności oraz możliwie najpełniejsza i zagwarantowana wygoda z korzystania z naszego usług.

Cenimy zaufanie, jakim obdarzają nas Użytkownicy, powierzając nam swoje dane osobowe w celu realizacji zamówienia. Zawsze korzystamy z danych osobowych w sposób uczciwy oraz tak, aby nie zawieść tego zaufania.

Użytkownik ma prawo do uzyskania jasnych i pełnych informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy jego dane osobowe i do jakich celów są potrzebne. Zawsze w jasny sposób informujemy o danych, które gromadzimy, w jaki sposób i komu je przekazujemy oraz udzielamy informacji o podmiotach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości, pytań, uwag.

W razie wątpliwości odnośnie wykorzystywania przez nas danych osobowych Użytkownika, niezwłocznie podejmiemy działania w celu wyjaśnienia i rozwiania takich wątpliwości, w sposób pełny i wyczerpujący odpowiadamy na wszystkie pytania z tym związane.

Podejmiemy wszystkie uzasadnione działania, aby chronić dane Użytkowników przed nienależytym i niekontrolowanym wykorzystaniem oraz zabezpieczyć je w sposób kompleksowy.

Administratorem Państwa danych osobowych jest WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A., NIP: 734-35-13-091, z siedzibą w Wielogłowych, 33-311 Wielogłowy 153, mail: sklep@wisniowski.pl" sklep@wisniowski.pl, (dalej Wiśniowski).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Pani/Pana zamówienia przez WIŚNIOWSKI oraz w celu i zakresie jaki Pani/Pan udzielili zgody. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) oraz a) RODO w zakresie realizacji zamówienia. Obowiązkiem prawnym jest wystawienie i przechowywanie dokumentu sprzedaży (faktura, paragon) oraz obsługa i realizacja ewentualnych reklamacji. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera i/lub treści marketingowych podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo cofnąć wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych nie jest obowiązkowe, zaś brak podania uniemożliwi realizacje Pani/Pana zamówienia. Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Wiśniowski. Ponadto będziemy udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. Administrator pozyskuje dane bezpośrednio od osób, których dane dotyczą. Dane mogą być udostępniane podmiotom zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego oraz usług na zlecenie Administratora. W związku z powyższym Administrator może przekazywać dane osobowe do państw trzecich tj. krajów znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W związku z powyższym Pani/Pana dane mogą być profilowane.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na czas wykonania złożonego przez Pani/Pana zamówienia, a także dla celów archiwizacyjnych określonych przepisami szczególnymi takimi jak ustawa o rachunkowości oraz Kodeks cywilny, tj. nie dłużej niż przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło wykonanie zamówienia. Jeśli podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, to Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia tej zgody co Pani/Pan może zrobić w każdym czasie m.in. poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny, zawarty w każdej przesyłanej przez nas wiadomości marketingowej

Przysługuje Państwu prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zastosowano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważacie Państwo, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możecie wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa). Jeśli potrzebujecie Państwo dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcecie skorzystać z przysługujących praw, skontaktujcie się z nami:

Inspektor Ochrony Danych
Tel.: + 48 18 447 7111, e-mail: iod@wisniowski.pl
WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Wielogłowach,
adres: Wielogłowy 153, 33-311 Wielogłowy

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w naszym posiadaniu. W szczególności:

a) Kontrolujemy metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu.

b) Dostępu do danych osobowych udzielamy jedynie tym pracownikom, kontrahentom oraz przedstawicielom, którzy muszą mieć do nich dostęp. Ponadto na mocy umowy są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności, do umożliwienia nam kontroli i sprawdzenia jak wywiązują się z powierzonych obowiązków, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść konsekwencje.

Będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących ochrony danych i będziemy współpracować z organami zajmującymi się ochroną danych oraz uprawnionymi do tego organami ścigania. W przypadku braku przepisów dotyczących ochrony danych, będziemy postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami ochrony danych, zasadami współżycia społecznego jak i ustalonymi zwyczajami.

Dokładny sposób ochrony danych osobowych został zawarty w polityce ochrony danych osobowych (ODO: polityka bezpieczeństwa, regulamin ochrony danych osobowych, instrukcja zarządzania systemem informatycznym). Z przyczyn bezpieczeństwa, ze względu na opisane w niej procedury, jest ona do wglądu jedynie dla organów kontroli państwowej.

W razie pytań, odnośnie sposobu, w jaki postępowania z danymi osobowymi, zapraszamy do kontaktu za pomocą strony, z której użytkownik został przekierowany do niniejszej Polityki prywatności. Prośba o kontakt zostanie niezwłocznie przekazana do odpowiedniej powołanej do tego osoby.

Użytkownik ma zawsze prawo powiadomić nas, jeśli:

a) nie chce już otrzymywać od nas informacji lub wiadomości niezależnie od formy;

b) chce otrzymać posiadaną przez nas kopię swoich danych osobowych;

c) chce poprawić, zaktualizować lub usunąć swoje dane osobowe znajdujące się w naszej ewidencji;

d) chce zgłosić naruszenie, nienależyte wykorzystanie bądź przetwarzanie swoich danych osobowych.

Aby ułatwić nam odpowiedź bądź ustosunkowanie się do podanych informacji, prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz dalej idących szczegółów.

 

§3 Zakres i cel zbierania danych osobowych

Przetwarzamy niezbędne dane osobowe w celu realizacji usług, w celach księgowych, oraz w celach marketingowych tj.:

a) w celu złożenia zamówienia,

b) w celu zawarcia umowy, reklamacji oraz odstąpienia od umowy,

c) wystawienia faktury VAT lub innego paragonu.

d) monitorowania ruchu na naszych stronach internetowych;

e) zbieranie anonimowych statystyk, dla ustalenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej;

f) ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszych stron

g) kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść i jaka treść najczęściej;

h) badanie zapisów na newslettery i opcje kontaktu;

i) wykorzystanie narzędzia do komunikacji zarówno mailowej jak i w następstwie czego telefonicznej;

j) integracja z portalem społecznościom;

k) ewentualne płatności internetowe.


Zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy następujące dane użytkowników:

a) imię i nazwisko,

b) adres zamieszkania,

c) adres do doręczeń (jeśli jest inny niż adres zamieszkania),

d) numer identyfikacji podatkowej (NIP),

e) adres poczty elektronicznej (e-mail),

f) numer telefonu (komórkowy, stacjonarny),

g) informacje o używanej przeglądarce internetowej,

h) informację o preferencjach zakupowych i wcześniej nabywanych towarach budowlanych

i) inne dobrowolnie przekazane nam dane osobowe.

Podanie powyższych danych przez jest całkowicie dobrowolne, ale także i niezbędne do pełnej realizacji usług.

Możemy przesyłać dane osobowe do serwerów znajdujących się poza krajem zamieszkania użytkownika lub do podmiotów powiązanych, stron trzecich z siedzibą w innych krajach w tym krajach z obszaru EOG (Europejski Obszar Gospodarczy, EOG ang. European Economic Area, EEA – strefa wolnego handlu i Wspólny Rynek, obejmujące państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu EFTA) w celu przetwarzania danych osobowych przez takie podmioty w naszym imieniu zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności oraz obowiązującymi przepisami prawa, zwyczajami jak i regulacjami dotyczącymi ochrony danych.

W celu spełnienia oczekiwań i potrzeb Użytkowników na najwyższym poziomie, jak również optymalizacji usług internetowych używamy narzędzi Hotjar Ltd., SmartLook oraz Google Analytics. Te narzędzia wykorzystujemy w następującym zakresie: m.in. długości czasu przebywania Użytkownika na naszej stronie, analizy ruchu myszką, miejsca klikania – aktywności itp., śledzenie aktywności na naszej stronie, informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, źródłach dotarcia do naszej strony. Zbieramy informacje takie jak: adres IP urządzenia (przechwytywane i przechowywane tylko w formie anonimowej), rozmiar ekranu urządzenia, informacje o przeglądarce, położenie geograficzne - tylko kraj, preferowany język używany do wyświetlania naszej strony internetowej, mapy kliknięć oraz inne statyczne wykresy, ale także nagrania sesji. Nie przetwarzamy w tym celu danych osobowych Użytkowników.

W celu wsparcia procesu sprzedaży w ramach funkcjonowania sklepu internetowego (marketing automation) np. ramki rekomendacyjne, funkcjonalność chatu, newsletter – wykorzystywany jest system edrone.

Dane Osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane w zakresie informacji o zakupach, działaniach w kanałach sprzedaży WIŚNIOWSKI (IP komputera, pliki cookie, preferowane sposoby zakupu), dane socjodemograficznych (np. płeć, wiek, dochody, miejsce zamieszkania) ), w celu dostosowania informacji marketingowych do indywidualnych preferencji. W każdym przypadku Pani/Pan może wnieść sprzeciw co do dalszego profilowania kontaktując się z naszym IOD. ”


§4 Polityka „Cookies”

Zbieramy w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu gromadzenia danych Użytkownika. Plik Cookies to mały fragment tekstu, który jest wysyłany do przeglądarki Użytkownika i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Wykorzystujemy pliki Cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Pliki Cookies dostosowują i optymalizują stronę i jej ofertę dla potrzeb Użytkowników poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon oraz zapewnienie bezpieczeństwa. Pliki Cookies niezbędne są również do utrzymania sesji po opuszczeniu strony internetowej.

Administrator przetwarza dane zawarte w plikach Cookies za każdym razem gdy strona jest odwiedzana przez odwiedzających w następujących celach:

a) optymalizacji korzystania ze strony;

b) identyfikacji Usługobiorców jako w danej chwili zalogowanych;

c) przystosowania, grafiki, opcji wyboru oraz wszelkiej innej zawartości strony do indywidualnych preferencji Usługobiorcy;

d) zapamiętywania uzupełnianych w sposób automatyczny i manualny, zamieszczanych danych z Formularzy Zamówienia lub podanych przez odwiedzającego danych logowania;

e) gromadzenia i analizowania anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony w panelu administracyjnym oraz google analytics ;

f) tworzenia list remarketingowych na podstawie informacji o preferencjach, zachowaniu, sposobie korzystania zainteresowaniach ze Strony oraz zbierania danych demograficznych, a następnie udostępnianie tych list w AdWords oraz Facebook Ads ;

g) tworzenia segmentów danych na podstawie informacji demograficznych, zainteresowań, upodobań w wyborze oglądanych produktów/usług ;

h) wykorzystywania danych demograficznych i danych o zainteresowaniach w raportach Analytics;

Użytkownik w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może całkowicie zablokować i skasować gromadzenie plików Cookies;

Zablokowanie przez Użytkownika możliwości gromadzenia plików Cookies na jego urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony do czego Użytkownik jest w pełni uprawniony, ale musi w takiej sytuacji mieć świadomość z ograniczeń funkcjonalności.

Użytkownik, który nie chce wykorzystywania plików „cookies” w opisanym powyżej celu w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta używanej przeglądarki internetowej z której aktualnie korzysta Użytkownik.

Więcej informacji na temat Cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki „Cookies”:

a) Ustawienia plików cookies Internet Explorer

b) Ustawienia plików cookies Chrome

c) Ustawienia plików cookies Firefox

d) Ustawienia plików cookies Opera

e) Ustawienia plików cookies Safari

f) Pliki cookies w Android

g) Pliki cookies w Blackberry

h) Pliki cookies w iOS (Safari)

i) Pliki cookies w Windows Phone

 

§5 Podstawowe zasady bezpieczeństwa

Każdy Użytkownik powinien dbać o swoje własne bezpieczeństwo danych oraz o bezpieczeństwo swoich urządzeń, które służą dostępowi do sieci Internet. Takie urządzenie powinno bezwzględnie posiadać program antywirusowy z aktualną regularnie uzupełnianą bazą definicji, typów i rodzajów wirusów, bezpieczną wersję przeglądarki internetowej z której korzysta oraz włączoną zaporę sieciową. Użytkownik powinien sprawdzać, czy system operacyjny i programy zainstalowane na nim posiadają najnowsze i kompatybilne aktualizacje, ponieważ w atakach wykorzystywane są błędy wykryte w zainstalowanym oprogramowaniu.

Dane dostępowe do usług oferowanych w sieci Internet to – np. loginy, hasła, PIN, certyfikaty elektroniczne itp., – powinny być zabezpieczone w miejscu niedostępnym dla innych i niemożliwym do włamania z poziomu sieci internetowej. Nie należy ich ujawniać lub przechowywać na urządzeniu w formie, która umożliwia nieautoryzowany dostęp i odczyt przez osoby do tego nieuprawnione.

Ostrożność podczas otwierania dziwnych załączników lub klikania odnośników w wiadomościach mailowych, których się nie spodziewaliśmy np. od nieznanych nadawców, bądź z folderu spam.

Zaleca się uruchomienie w przeglądarce internetowej filtrów antyphishingowych czyli narzędzi, które sprawdzają, czy wyświetlona strona internetowa jest autentyczna i nie służy wyłudzaniu informacji, np. poprzez podszywanie się pod osobę lub instytucję.

Pliki powinny być pobierane tylko i wyłącznie z zaufanych miejsc, serwisów i stron. Nie zalecamy instalowania oprogramowania z niezweryfikowanych źródeł zwłaszcza od nieznanych wydawców o niesprawdzonej opinii. Dotyczy to również urządzeń przenośnych, np. smartfonów, tabletów.

Podczas używania domowej sieci bezprzewodowej Wi-Fi należy ustalić takie hasło, aby było bezpieczne i trudne do złamania, nie powinno być nim żaden wzór i ciąg znaków który jest łatwy do odgadnięcia (np. nazwa ulicy, imię gospodarza, data urodzin itp.). Rekomenduje się także korzystanie najwyższych możliwych standardów szyfrowania sieci bezprzewodowych Wi-Fi, które są możliwe do uruchomienia na posiadanym sprzęcie np. WPA2.

 

§6 Korzystanie z wtyczek Social Media

Wtyczki tak zwane plug-ins portali społecznościowych facebook.com i Twitter oraz innych, mogą znajdować się na naszych stronach. Związane z nimi usługi dostarczane są odpowiednio przez firmy Facebook Inc. i Twitter Inc.

Facebook obsługiwany jest przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA Facebook. Aby zobaczyć wtyczki Facebook przejdź do: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Twitter obsługiwany jest Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Aby zobaczyć wtyczki Twittera przejdź do: https://dev.twitter.com/web/tweet-button

Wtyczka przekazuje jej dostawcy jedynie informację o tym, do których z naszych stron internetowych miałeś dostęp i w jakim czasie. Jeśli podczas oglądania naszej strony bądź przebywania na niej, użytkownik jest zalogowany do swojego konta znajdującego się np. na Facebooku lub Twitterze, dostawca jest w stanie łączyć Twoje zainteresowania, preferencję informacyjne, oraz inne dane, pozyskane np. poprzez kliknięcie przycisku Lubię to czy pozostawienie komentarza, bądź wpisanie nazwy profilu w wyszukiwanych. Taka informacja również zostanie przekazana przez przeglądarkę bezpośrednio do dostawcy.

Więcej bardziej szczegółowych informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Facebook lub Twitter i na temat ochrony prywatności można znaleźć na poniższych stronach:

Ochrona danych/porady dot. prywatności wydane przez Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Ochrona danych/porady dot. prywatności wydane przez Twitter: https://twitter.com/privacy

Aby uniknąć odnotowania wizyty na wybranym koncie użytkownika przez Facebook lub Twitter na naszej stronie internetowej musisz wylogować się ze swojego konta przed rozpoczęciem przeglądania naszych stron internetowych.

» Zmień ustawienia cookies

Zapisz się do newslettera
i pobierz bezpłatny poradnik!
Porady i ciekawostki
Metody Płatności
Przelewy 24
CA raty
Szybki kontakt

+48 18 44 77 777

Kontakt: pon-piątek 8 - 16